1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Solicitudes e tramitación

Os profesionais de servizos sociais dos concellos e mancomunidades da provincia seguirán os seguintes pasos para a presentación de solicitudes de alta:

  

Paso 1: “Realizar a solicitude”

Seleccionar “área XESTIÓN concellos e mancomunidades”.

Cumplimentar “usuario” e “contraseña” (os que cada entidade local ten asignados para benourense) e identificarse para poder acceder ó “Menú SOLICITUDES” onde poderá xestionar a solicitud/es de alta da persoa interesada. Deberá cumprimentarse no formulario de solicitude:

-       Datos Titular (Usuario Directo)

-       De ser o caso, Co-usuario directo/usuario indirecto (1) e Co-usuario directo/usuario indirecto (2)

-       Contacto persoal (1) e Contacto persoal (2)

-       Otros datos (Autorizacións)

 

Os campos obligatorios aparecen sinalados cun asterisco (de non cumplimentar os datos obligatorios o programa non lle permitirá seguir avanzando).

 

 Paso 2: “Cumprimentar o baremo”

Unha vez cuberta a solicitude, seleccionar a pestana de “baremo” e proceder a cubrilo. Ó final aparecerá a puntuación total obtida.

Os campos obligatorios aparecen sinalados cun asterisco (de non cumplimentar os datos obligatorios o programa non lle permitirá seguir avanzando).

 

 Paso 3: Gardar a solicitude. A validación farase cando se teñen cubertos todos os campos obligatorios da solicitude e do baremo.

  

Paso 4: Adxuntar documentación. Documentación que se deberá adxuntar:

 

  1. DNI
  2. Tarxeta Sanitaria
  3. Informe médico
  4. Autorización para consulta de datos asinada
  5. Informe Social, asinado dixitalmente

 

- “Editar de novo a SOLICITUDE”: Voltar ó formulario de solicitude e baremo en caso de necesitar modificar os datos.

 

- “Generar impreso SOLICITUDE”: Descargue solicitude: Imprimir o formulario de solicitude, o baremo e a solicitude e autorización.

 

- Envío telemático: Unha vez que o formulario esté cumprimentado e toda a documentación anexada procederase a enviar o expediente de solicitude á Deputación de Ourense, xerándose un xustificante de dito envío.

  

Paso 5: INFORME SOCIAL. Poderá presentarse xunto coa solicitude e o resto de documentación ou ben a Deputación de Ourense solicitaralle ós servizos sociais do concello onde estea empadroado o solicitante a emisión do informe de modelo social unificado (establecido por Orde da Consellería de Traballo e Benestar do 1 de abril de 2013) en formato normalizado, no prazo de dez días hábiles. dito informe deberá adxuntarse  unha vez sexa asinado de xeito telemático polo/a traballador/a social.

Poderá descargalo da plataforma, cumprimentalo e asinalo de xeito telemático.

 

Paso 6: Enviar por correo postal á ÁREA DE BENESTAR da Deputación de Ourense a autorización asinada polo/s solicitante/s para a consulta dos datos – PAX.3 ( que xenera a plataforma).