Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
O Plan de Servizos Sociais comprende un conxunto de actuacións dirixidas aos concellos da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes baixo o principio da cooperación.para 8 Actuacións.

O obxecto do Programa provincial de asistencia económica, técnica e xurídica ós concellos en materia de Servizos Sociais Comunitarios é o establecemento, de xeito integral e detallado, regulando os trámites para a súa total execución, das accións que lle corresponde desenvolver á Deputación Provincial de Ourense en virtude das competencias atribuídas polos artigos 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e 31 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

NOVAS:

26.04.2019 Exposición pública das bases para o Programa de Cooperación cos Concellos da Povincia BENOURENSE INFANCIA - SERVIZOS COMPLEMENTARIOS, para a concesión de subvencións para os servizos complementarios á infancia (Exercicio 2019). Descargar

08.04.2019 Modificación das bases do Programa BenOurense de Cooperación Económica coas Entidades Locais para o Servizo de Axuda no Fogar Básico no exercicio 2019 coa ampliación de prazo de adhesión. Descargar Instruccións Descargar Adhesión

22.02.2019 Aprobación inicial e acordo de exposición ao público no BOP das Bases reguladoras do Programa de cooperación cos concellos BenOurense Infancia para a concesión de subvencións a puntos de atención á primeira infancia (PAI). Descargar


 

..