Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
O Plan de Servizos Sociais comprende un conxunto de actuacións dirixidas aos concellos da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes baixo o principio da cooperación.para 8 Actuacións.

O obxecto do Programa provincial de asistencia económica, técnica e xurídica ós concellos en materia de Servizos Sociais Comunitarios é o establecemento, de xeito integral e detallado, regulando os trámites para a súa total execución, das accións que lle corresponde desenvolver á Deputación Provincial de Ourense en virtude das competencias atribuídas polos artigos 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e 31 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

NOVAS:

31.01.2019 Aprobación definitiva del Programa BenOurense de Cooperación Económica con las Entidades Locales de la Provincia para el Servicio de Ayuda en el Hogar Básico en el ejercicio 2019. Descargar Instruccións Descargar Adhesión

22.02.2019 Aprobación inicial e acordo de exposición ao público no BOP das Bases reguladoras do Programa de cooperación cos concellos BenOurense Infancia para a concesión de subvencións a puntos de atención á primeira infancia (PAI). Descargar


 

..